Từ chối cấp sổ đỏ phải trả lời bằng văn bản

Chia sẻ tin này:

Việc từ chối cấp sổ đỏ phải trả lời bằng văn bản rất quan trọng vì sẽ giúp người dân biết cơ quan có thẩm quyền thực hiện đúng pháp luật hay không.

Căn cứ theo Khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP, thời gian thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ là không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; không quá 40 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Khi hết thời gian thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ theo quy định thì cơ quan có thẩm quyền giải quyết thực hiện xong thủ tục này. Đồng thời, phải trực tiếp trao sổ đỏ cho người nộp hồ sơ hoặc gửi về Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn để trao cho người nộp hồ sơ tại cấp xã.

Đối với trường hợp không đủ điều kiện giải quyết thì cơ quan giải quyết phải trả lại hồ sơ và thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không giải quyết thủ tục.

Theo đó, nội dung này được nêu rõ tại Khoản 8 Điều 19 Nghị định 61/2018/NĐ-CP, cụ thể là hồ sơ quy định tại các Khoản 1 và 2 Điều này sau khi thẩm định không đủ điều kiện giải quyết, cơ quan giải quyết thủ tục hành chính trả lại hồ sơ và thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không giải quyết hồ sơ theo mẫu phiếu từ chối giải quyết hồ sơ để gửi cho tổ chức, cá nhân thông qua bộ phận một cửa.

Thông báo được nhập vào mục trả kết quả của hệ thống thông tin một cửa điện tử. Thời hạn thông báo phải trong thời hạn giải quyết hồ sơ theo quy định.

Ngoài ra, theo Khoản 1 Điều 17 Nghị định 61/2018/NĐ-CP, ngay tại khâu tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp sổ đỏ nếu thuộc trường hợp từ chối nhận hồ sơ, cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do theo mẫu phiếu từ chối giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

TRANG THIỀU (T/H
Chia sẻ tin này:

Có thể bạn quan tâm